Myslivecké troubení v příležitostech 

Osamělé lovy

Před předáním úlomků: "Lovu zdar". Po jejich udělení: "Hlahol příslušného druhu zvěře"

Společné lovy na drobnou

Na shromaždišti před nástupem: "Svolávání všech". Po nástupu: "Všeobecné vítání". Po uvítání a vydání pokynů: "Lovu zdar" a "Počátek honu"

Při zahájení leče: 

"Počátek leče". V průběhu leče možno troubit různé povely ("Postupovat pomaleji!", "Zastavit", "Pokračovat!" aj.). 

Přestávka k občerstvení se oznámí troubením:

  "Velká přestávka", její ukončení signálem:"Konec přestávky". Před výřadem možno troubit: "Svolávání všech".

Po nástupu: 

"Lovu zdar". Při závěrečném projevu možno troubit "Hlahol příslušného druhu zvěře" (podle Dykových signálů). Na ukončení (např. po rozdělení zvěře) "Konec honu"

Společné lovy na spárkatou zvěř

Možno použít téhož schématu jak je uvedeno při honech, obměna nastane při výřadu. Po závěrečném projevu následuje předání úlomků. Poté by se měl troubit (namísto "Halali") "Hlahol černé zvěře" (hlahol jiné spárkaté zvěře), popřípadě "Hlahol škodné zvěře", byla-li ulovena. Na ukončení: "Konec honu". Po výřadu může být uspořádán ceremoniál "Pasování na lovce".

Oslava životního jubilea

Místnost i tabule by měla být myslivecky vyzdobena: na zahájení oslavy se troubí "Všeobecné vítání". Po pronesení gratulací při předávání darů obdrží oslavenec i ozdobný pamětní list. Při zahájení stolování se troubí "Začátek honu", na ukončení oslavy "Halali"

Obřad přijímání mezi myslivce

Přijímání mezi myslivce má být akt slavnostní, aby nově přijímaný myslivec měl na ně pěknou vzpomínku. Ve vkusně vyzdobené místnosti např. trofejemi, úlomky, obrazy s mysliveckými náměty se kolem upraveného stolu shromáždí členové sdružení v čele s předsedou. Na stole je položen lovecký tesák, vsunutý v pochvě, nováčkova zbraň a pamětní list. Po zatroubení signálu "Pozor!" všichni povstanou. Při zvuku "Lovu zdar!" vstoupí do místnosti myslivecký hospodář, po levém boku s nováčkem. Hospodář osloví předsedu a členy sdružení , představí nováčka, zmíní se o absolvování kursu, vyjádří se o jeho praxi, přečte vysvědčení o zkoušce uchazeče, požádá jeho jménem o přijetí a doporučí ho.Po tomto úvodním proslovu vyzve předseda nováčka, aby slíbil, že bude zachovávat zákonné předpisy o myslivosti a že bude dodržovat myslivecké mravy a zvyklosti. Nováček slíbí podáním pravé ruky. :


"První úder k připomínce mysliveckých mravů platí, vždy a všude musíš je i nadál zachovati!

Druhý dávám k poctě české myslivosti,Kterou chraň vždy, všude s bedlivostí!

Třetí vedu jménem mysliveckých druhů,S přáním "Myslivosti zdar!" buď vítán v našem kruhu!"(Pasovaný povstane a předseda mu zavěsí na levé rameno jeho pušku se slovy):

"Zbraň svou pečlivě vždy opatruj,zvěři a svým druhům ku pomoci stůj,rozvaž každý výstřel v dál,nejdřív miř a potom pal!" Dále mu předá pamětní list například se slovy: "Čest svou, myslivče, vždy mužně chraň,přírodu a její tvory vždycky braň,myslivecky lov a jednej, jak se sluší,myslivcem buď vždy tělem i duší!"


Nato se troubí "Halali" a předseda a pak i ostatní přítomní nováčkovi blahopřejí.Nováček pak pozve přítomné k přípitku. Přípitek pronese předseda, např.:"Přátelé myslivci, přijměte mezi sebe nového druha a připijte k jeho poctě. Ať žije náš nový myslivec a ať vzkvétá naše myslivost!"Poté se troubí "Lovu zdar!" nebo "Slavnostní fanfára!"

Svatba myslivce

V podvečer myslivecké svatby se loučí ženich se svobodou v kruhu svých mysliveckých přátel. Při malém občerstvení jsou mu staršími a "zkušenějšími" druhy udělovány "rady do života" a předáno někdy veršované žertovné "povolení k sňatku" ve formě ozdobného listu.Pod okny nevěsty se troubí "myslivecké dostaveníčko", dle výběru a schopností hudebníků.V den svatby se u domu ženicha, jehož vchod je ozdoben chvojím, shromáždí druhové v myslivecké úboru (bílé košile, zelené vázanky), vytvoří doprovod ženicha do domu nevěsty. Před domem, jehož vchod je taktéž ozdoben chvojím, vytvoří špalír, kterým projde ženich do domu a poté svatební průvod z domu. Po nástupu svatebčanů do dopravních prostředků jedou myslivci v čele svatebnou průvodu, aby mohli před vchodem (obřadní síň, kostel) opět vytvořit špalír: tentokrát vytvoří slavobránu hlavněmi lovecký pušek (tasenými tesáky) ve zvednutých pažích. Trubači troubí "Začátek honu" nebo "Slavnostní fanfáru".Vchod může být také vyzdoben chvojím a cesta posypána větvičkami. Obdobný špalír vytvoří při odchodu svatebního průvodu. Troubí se "Halali".Pokud je svatební hostina konána např. v myslivecké chatě, pak se sluší místnost i tabuli vyzdobit myslivecky. Před přípitkem se troubí "Lovu zdar".  

Rozloučení s myslivcem

Myslivci se vždy zúčastňovali pohřbu zesnulého druha a dodržovali některé pocty při smutečním obřadu.Zástupce myslivecké organizace navštíví rodinu zesnulého, aby tlumočil upřímnou soustrasta projednal účast myslivců na pohřbu. Uspořádání záleží na tom, zda se zemřelým bude rozloučení v obřadní síni (krematoriu) nebo zda bude pochován do hrobu. V obřadní síni jsou před katafalkem na zelené podušce vystavena myslivecká vyznamenání zesnulého, věnec věnovaný myslivci má být zelený, přírodní, se zelenou stuhou a zlaceným nápisem. Také smuteční hudba má vyjadřovat, že zesnulý byl myslivcem. U katafalku po každé straně stojí čestná stráž tří myslivců, pokud možno v jednotném myslivecké úboru (bílé košile, černé vázanky), na levé klopě mají připevněn malý trojvýhonkový úlomek (rubem navrch), špičkou směřující dolů. Obdobně ustrojení ostatní myslivci tvoří ucelenou skupinu smutečních hostů. Řečník, který promluví jménem myslivecké organizace, položí na závěr svého projevu ke katafalku tzv., poslední úlomek (větší trojklan), opatřený černým flórem.V okamžiku, kdy rakev opouští katafalk, otočí se k ní čestná stráž obličeji. Pohřeb do hrobu mívá církevní charakter. Myslivci se zapojí do tohoto ceremoniálu při vynášení rakve z domu smutku nebo z církevní budovy. Všichni myslivci jsou v myslivecké úboru (bílé košile, černé vázanky), v pohřebním průvodu i na hřbitově mají na hlavách klobouky se stavovským úlomkem (trojklan) zatknutým na levé straně: jelikož jde v tomto případě o tzv. poslední úlomek, je zatknut rubem navrch. Věnec je obdobný, jak již bylo uvedeno. Smuteční hudba by měla zahrát i oblíbenou mysliveckou písničku zesnulého.V pohřebním průvodu se řadí myslivci do dvojstupu takto: první jdou nosiči věnce, za nimi ostatní myslivci, poté trubači, nakonec před rakví jde myslivec nesoucí zelenou poduškus mysliveckými vyznamenáními zesnulého. Rakev nesou tři a tři myslivci, vedle nich kráčí čestná stráže tří a tří myslivců se zlomenými brokovnicemi. Na hřbitově se střílí čestná salva.Před projevem řečníka, který promluví jménem myslivecké organizace, troubí trubači "Halali", po projevu "Loučení"