Aktuality 

Přátelé, v současné době probíhají senoseče. Období, kdy činností člověka přijde o život spousta právě počatých nových životů.  Prosíme tedy o dodržování povinností ohlašovat senoseče uživatelům honiteb. Za přírodu, naše zatím příjemné životní prostředí děkujeme.

Aktuální situace k tématu noveny zákona o myslivosti, podpořte nás a tradice české myslivosti proti politické aroganci, lobistickým tlakům vyděračů státní kasy. petice se dá podepsat elektronicky formou identity občana, pokud tuto možnost máte budeme moc rádi, na odkazu najdete důvody a potřebné informace k petici:  gov.cz - Za zachování odpovědného mysliveckého hospodaření v České republice

Dne 24.2.2024 složil náš dosavadní adept Ondřej Melichar úspěšně zkoušku o první lovecký lístek, gratulujeme !!

Pro myslivecký rok 2024-2025 máme ve spolku novou adeptku Ing. Hanu Debnárovou, věříme, že zvládne vše kolem mysliveckého kurzu a do rok a do dne se z ní stane myslivec.


Varování před pytláky !!!    

Dnes 13.2.2024 kolem 19:30 došlo k upytlačení srny v naší honitbě. 

Prosím buďte ostražití jedná se o červený mini coper SPZ: 3J4 6344

Aktuální situace k tématu noveny zákona o myslivosti : https://www.cmmj.cz/novela-zakona-o-myslivosti/

Připomínky k návrhu novela zákona o myslivosti :

Návrh novely zákona o myslivosti, připravený Ministerstvem zemědělství je široce diskutován nejen mysliveckou veřejností.
Jedním z bodů, kolem kterého jsou velmi intenzivní diskuze, je snížení minimální výměry honiteb na 250 ha. Tento návrh má údajně přispět ke snížení škod zvěří, snížení stavů zvěře a posílení práv vlastníků. ČMMJ a mnoho myslivců s tímto návrhem nesouhlasí.
Posílení práv vlastníků
Práva vlastníků jsou nepochybně velmi důležitý aspekt. Rozumím tomu, že vlastníci honebních pozemků nad 250 ha vidí v novele cestu, jak si moci na vlastních pozemcích hospodařit po svém, bez nutnosti hledání dohody v rámci honebního společenstva. Takových vlastníků ale není mnoho. V diskuzích s vlastníky a hospodáři vnímám nejčastější stížnosti ze strany vlastníků pozemků o výměře jednotek nebo několik málo desítek ha, kteří si stěžují, že mají problémy se škodami zvěří a nemůžou se domoci zastání. To je jistě špatně a je třeba to řešit. Jestli a jak tyto problémy vyřeší snížení min. výměry honitby si nejsem jistý a pochybuji o tom. Zato se domnívám, že výsledek takového snížení bude kontraproduktivní, pokud jde o další jeho uváděné důvody, jak se pokusím popsat dále.
Snížení škod zvěří
Dosavadní praxe mysliveckého hospodaření a problémy, které řešíme, jasně ukazují, že lov sám o sobě k systémovému snížení škod zvěří nestačí. Přes veškeré rekordní úlovky hlášené každým rokem nejsme schopni ulovit dost. Například jen u černé zvěře by dle prof. MVDr. Emila Tkadlece, CSc. z Ústavu biologie obratlovců, který modeloval její populační dynamiku, bylo pro efektivní regulaci stavů potřeba lovit dvojnásobně více zvěře. Že to v praxi není tak jednoduché, jak to vypadá na papíře, ví každý, kdo se pohybuje v lovecké praxi. Jak ukazují vědecké studie, například práce Ing. Miloše Ježka Ph.D. a doc. Ing. Tomáš Kušty Ph.D. z České zemědělské univerzity, nebo práce Dr. Huberta Zeilera z Institutu biologie a managementu zvěře rakouské Universität für Bodenkultur ve Vídni, pro snížení škod působených zvěří je třeba komplexnějších opatření. Pouhý lovecký tlak bez koncepce vede jen k tomu, že se zvěř koncentruje v lokalitách, kde se cítí bezpečně, lokalitách odlehlých, v nepřístupném terénu apod., a dále se množí a samozřejmě také potřebuje přijímat potravu. Škody tedy pouze přesuneme do jiné lokality, kde však můžou být o to větší. Aby opatření proti škodám měla požadovaný efekt, je třeba uplatňovat lovecký tlak řízeně spolu s opatřeními, jako klidové zóny a pastevní plochy, intervalový lov atd. Pro takový způsob hospodaření ovšem potřebujeme dostatečný prostor, plochu a také konfiguraci krajiny a hranic honiteb. Už při současné min. výměře 500 ha je uvedení do praxe často problematické, protože vhodná lokalita pro zmíněná opatření zkrátka leží už "u sousedů" a ti chtějí také lovit. V praxi vidíme, že je lze uplatňovat pouze v honitbách dostatečně velkých. Snižování minimální výměry honiteb ve vztahu ke škodám působeným zvěří mi v těchto souvislostech tedy nedává moc smysl a jeví se kontraproduktivně.
"Je potřeba uplatňovat lovecký tlak s opatřeními jako jsou klidové zóny, pastevní plochy, intervalový lov. Pro takový způsob hospodaření potřebujeme dostatečný prostor, konfiguraci krajiny a hranic honiteb"

Snížení stavů zvěře
Častým argumentem pro snížení min. výměry, je také to, že:
"V Rakousku a Německu to tak mají, a jak jim to funguje".
Opravdu funguje?
V Rakousku ve srovnání s ČR v průměru na 100 ha loví 2,5x více srnčí zvěře (Horní Rakousko dokonce 5x více). Jelení zvěře v průměru na 1000 ha se v Rakousku loví 1,7x více než u nás, naopak černé zvěře se u nás uloví 4,6x více na 100 ha plochy, a přesto to nestačí. Bez zajímavosti rovněž rozhodně není údaj o dlouhodobém zvýšení průměrného koeficientu přírůstku v souvislosti s intenzívnějším lovem, který u srnčí zvěře vzrostl z 1,5 na 2.

V Německu se ve srovnání s ČR se v průměru loví 2,6x více srnčí zvěře na 100 ha, v Bavorsku, které má podobnou rozlohu a s výjimkou alpské části i podobnou krajinu, dokonce téměř 4x více. Naopak jelení zvěře na 1000 ha loví polovinu toho, co v ČR, což je dáno tím, že jelení zvěř se v Německu vyskytuje ostrůvkovitě jen na části území. Odstřel černé zvěře na 100 ha dosahuje 2/3 odstřelu v ČR. Podle obecně uznávaného modelu zpětného odhadu stavů zvěře podle výše odlovu, který používají i státní orgány, zastánci novely zákona o myslivosti, jako Hnutí Duha a další, z uvedených čísel tedy vyplývá, že ve zmíněných zemích mají vyšší stavy zvěře než u nás. Je tedy snížení min. výměry honiteb podle jejich vzoru cesta ke snížení stavů zvěře? I v Rakousku se posledních 30 let provádí podle míry škod zvěří s využitím zkusných ploch. Malá minimální výměra honitby přináší problémy v mysliveckém hospodaření se zvěří, zejména pak v plánování lovu. Probíhají snahy o zvýšení min. výměry honitby, alternativou je vytváření oblastí chovu, zejména v oblastech s výskytem jelení a kamzičí zvěře. Velikost oblastí chovu je v průměru 15-20 tisíc ha.
Minimální výměra honitby v Rakousku vychází z Patentu císaře Františka Josefa I. z r. 1849. Tedy z doby, kdy podmínky v krajině, způsoby hospodaření a druhová a početní skladba zvěře byly zcela odlišné od poměrů dnešních. Máme-li se poučit z mysliveckého hospodaření v Rakousku a Německu, pak vidíme, že systém malých výměr honiteb v dnešních podmínkách nevyhovuje a zmíněné země zvětšují honitby a vytváří oblasti chovu zvěře.
"Systém malých výměr honiteb v dnešních podmínkách nevyhovuje. V Rakousku a Německu na rozdíl od ČR chtějí honitby zvětšovat a vytvářet oblasti chovu zvěře."

Současný systém mysliveckého hospodaření v ČR, odpůrci mnohdy označovaný jako "komunistický", má jistě řadu problémů, možná se přežil. Nedomnívám se však, že cesta k řešení spočívá v jeho nahrazení systémem ještě starším a přežitějším. Nový myslivecký zákon měnící pravidla mysliveckého hospodaření by měl být moderní a reflektující současné podmínky v přírodě a krajině. Snižování minimální výměry honitby je anachronismus.   Ing. Petr Koutenský


Dne 30.9.2023 se konaly na státním zámku Sychrov Krajské myslivecké slavnosti u příležitosti 100 let založení Českomoravské myslivecké jednoty. Všem, kteří se přišli podívat a podpořit myslivce v jejich činnosti moc děkujeme. Stejně tak děkujeme všem, kteří se zapojili do prezentace našeho spolku na této slavnosti.

Dne 9.9.2023 pořádáme jako již řadu let Barvářské zkoušky honičů. Sraz účastníků je v 08:00 v prostorech hasičské zbrojnice  Petrašovicích .

Vážení, v letošním roce oslaví ČMMJ (Českomoravská myslivecká jednota) svých 100 let. Po celé naši zemi se budou konat příležitostné akce a vlastní ČMMJ pořádá národní akce : https://www.cmmj.cz/hlavni-akce-cmmj/

My v okrese Liberec a to ve spolupráci s OMSy Liberec, Jablonec n.N. a Semily budeme pořádat díky odvaze a píli členů kulturní komise OMSu Liberec " Krajské myslivecké slavnosti" dne 30.09.2023 a to na státním zámku Sychrov. Více až budou známy podrobnosti.

Dne 25.3.2023 se budou konat závěrečné zkoušky uchazečů o první lovecký lístek za přispění našeho spolku v hasičárně Petrašovice. Držme všem novým uchazečům palce, aby se vše vyvíjelo ke zdárnému úspěchu tím, že maximálně prokáží své znalosti.

Vážené kolegyně, kolegové, 

Petice je součástí velké mezinárodní kampaně, která má pomoci zlepšit vnímaní myslivců nejenom na půdě v Bruselu.

Toto jsou hlavní požadavky petice:

  • Požadujeme biologicky rozmanitou Evropu pro všechny.
  • Požadujeme, aby ochrana přírody podporovaly myslivce v ochranářské práci, a to i v chráněných oblastech.
  • Požadujeme, aby evropské zákony na ochranu přírody byly přínosem pro celé ekosystémy včetně stanovišť dosud opomíjené drobné zvěře. To platí i pro mokřady a obdělávané plochy.
  • Požadujeme objektivnější a na důkazech založený přístup politiků k myslivosti, a to s respektem k regionálním mysliveckým postupům a tradicím.
  • Požadujeme objektivní hodnocení stavů populací velkých šelem na základě vhodných kritérií a stanovení postupu pro změnu jejich zařazení na seznamu chráněných druhů podle Směrnice o stanovištích.
  • Požadujeme, aby byli myslivci uznáni jako součást řešení ochrany přírody, kterou fakticky jsou, ne falešně prezentováni jako problém.
  • Požadujeme, aby zákony a rozhodnutí ovlivňující myslivost byly spravedlivé, znamenaly jasný přínos ochraně přírody a respektovaly zásady subsidiarity a proporcionality.
  • Požadujeme respekt k evropskému kulturní dědictví, které má zásadní význam pro budoucnost rozmanité Evropy a pro obohacení života občanů.

Jak petici podpořit?

Stačí kliknout na odkaz níže, kde vyplníte jméno, příjmení a email. Na emailovou adresu následně obdržíte potvrzovací email, který musíte otevřít a potvrdit vámi provedený podpis.

Prosíme o sdílení petice mezi členy vašich pobočných spolků, klubů, mezi kolegy myslivce, přátele a rodinu.

https://signforhunting.com/

Více informací k petici naleznete na: https://www.cmmj.cz/petice-za-kvalitni-myslivecke-zakony/

Video k zahájení kampaně na podporu myslivosti v EU: https://www.youtube.com/watch?v=F-c53CmRxvc

Děkuji všem za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Daniel Švrčula
místopředseda
Mob: +420 773 598 028
Email: daniel.svrcula@cmmj.cz

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4

www.cmmj.cz
Dne 4.9.2021 pořádá naše sdružení ve spolupráci s OMS Liberec barvářské zkoušky honičů, sraz přihlášených vůdců je v 08:00 v Patrašovicích v hasičské zbrojnici.

Zahájení zkoušek je od 09:00.


Dne 5.9.2020 od 08:00 jsme pořádali barvářské zkoušky honičů, spolu s touto akcí byl pro veřejnost od 11:00 "Den myslivecké kuchyně" v hasičské zbrojnici v Petrašovicích.

Dne 5.9.2020 od 11:00 pořádáme "Den myslivecké kuchyně" v hasičské zbrojnici v Petrašovicích.

Dne 19. října 2019 jsme pořádali hon na bažanty, počasí se velmi vyvedlo a i letos jsme byli poctěni kontrolou Policie ČR, kterrá je z naší strany vždy velmi dobře kvitována. Podrobnosti se můžete dozvědět z odkazů na jednotlivá média.

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zacaly-hony-policie-kontroluje-zbrane-i-alkohol-u-myslivcu-40300562

Opět se blíží podzim, sychravé počasí, plískanice a zvěř začíná migrovat za potravou, které díky probíhajícím polním pracem někde ubývá a jinde zase přibývá. Tato zvěř může být pro řidiče dost velký problém. Proto jezděte s rozvahou, klidem, věnujte se řízení a pozorujte větší prostor před sebou.
Přejem Vám řidičlm šťastnou cestu a zvěři klid k životu.

Zima a zvěř, co vše může způsobit člověk . . . .

www.novinky.cz/domaci/496322-srnam-dava-zabrat-zima-i-nekazen-lidi.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu


I toto je způsob jak zachránit mizenící koroptve, křepelky a jiné druhy zveře z krajiny,
ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/z-ceske-prirody-mizi-koroptve-krepelky-a-zajici-nekde-se-jim-dari-diky-prekvapivemu-spojenci?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Nastala doba, kdy více jak jindy dochází ke střetům zveře s motorovými vozidly. Jak se v takovém případě zachovat najdete v příloze. Přejeme Vám ovšem, aby tato situace pro Vás nikdy nenastala.


Kynologická akce proběhla, počasí nám přálo a pejskům i nám se dařilo.


Dne 8.9.2018 od 08:00 pořádáme barvářské zkoušky honičů, spolu s touto akcí je pro veřejnost od 11:00 "Den myslivecké kuchyně" v hasičské zbrojnici v Petrašovicích.


17.6.2018: Bohužel, opět jsme začali nacházet zhaslé kusy srnčí zvěře, na kterých po ohledání bylo zjištěno střelné poranění. Jde především o jižní část naší honitby.
Není to tak dlouho co stejný problém řešili kolegové v sousední honitbě.
Pytlák je dle našeho názoru znalý krajiny, vyzbrojen nejspíše nočním viděním a nelegálně drženou zbraní, zvěřinu nechá bez povšimnutí a z místa svého činu, kterým je výždy komunikace zřejmě vnitřně uspokojen v klidu odjede bílým osobním autem nebo bílou dodávkou.

I v roce 2018 jsme požádali o finanční granty obce Bílá na svou i společenskou činnost jako jsou například Barvářské zkoušky honičů nebo Podzimní Petrašovické střílení.


Na "Štepána" se členové spolku společně sejdou, obeznají části honitby a pokud bude přáti štěstí možná se budou těšit případným úlovkům. Posezení po pochůzce v hasičárně s občerstvením (gulášek, pivo,....) je zajištěno.


I v roce 2017 čerpáme díky obci Bílá finanční granty na svou společenskou činnost jako jsou například Barvářské zkoušky honičů nebo Podzimní Petrašovické střílení.
Děkujeme tímto obci Bílá za podporu spolků v roce 2017.


Okresní sněm OMSu se konal dne 29.4.2017 od 15:00 v sále PKO Liberec.


Myslivecký spolek Bílá pořádal dne 8.10.2016 "Barvářské zkoušky", jste všichni srdečně zvání.


Dne 18.6.2016 se koná "jubilejní 40-tý ročník "Lesnický den v Ralsku", akci pořádají Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
https://www.vls.cz/pro-verejnost/lesnicky-den-v-ralsku-2016


https://www.vls.cz/pro-verejnost/lesnicky-den-v-ralsku-2016 Ve dnech 18 - 22.5.2016 se koná na výstavišti v Lysé nad Labem mezinárodní výstava
NATURA VIVA https://www.vll.cz/veletrh-235


Dne 23.4.2016 se konala výstava mysliveckých trofejí okresu Liberec, od 10:00, ve stejný čas byl zahájen i jarní svod loveckých psů, jste do areálu PKO Liberec srdečně zvání.


Dne 13-14.2.2016 bude v naší honitbě aplikováno antiparazitální léčivo pro spárkatou zvěř.
Přípravek se jmenuje IVERMIX premix - léčivá látka je Ivermectinum 15 mg/kg
Ochranná lhůta tohoto přípravku:
-ochrannou lhůtu / tj.=u černé zvěře 14 dní, u ostatní spárkaté 28 dní/
-datum uplynutí ochranné lhůty / u černé= pokud bude konzumována končí 29.února 2016,u ostatní spárkaté (kolouch,muflonče) končí 14.března

Transformace našeho spoklu v roce 2015 proběhla úspěšně.


V současné době vrcholí práce na nových stanovách spolku a příprava pro uvedení našeho sdružení do souladu s novým Občanským zákoníkem.


Další úspěšná brigáda se koná tento víkend 11-12.4.2015 opět na stejném místě.


Ve dnech 21 a 22.3.2015 jsme se zúčastnili brigády - vysadba stromků v bažantnici Ploužnice. Počasí se vyvedlo, nálada všech brigádníků byla víje jak dobrá za což děkujeme personálu bažantnice a děkujeme za skvěle prožitý víkend.
více na fotogalerii této složky


Dne 14-15.2.2015 bude v naší honitbě aplikováno antiparazitální léčivo pro spárkatou zvěř.
Přípravek se jmenuje IVERMIX premix - léčivá látka je Ivermectinum 15 mg/kg
Ochranná lhůta tohoto přípravku je k černé zvěři do 1.3.2015 k ostatní spárkaté je 28 dnů tj. do 15.3.2015.


Dne 1.12.2014 bylo vyhlášeno ohranné pásmo 1 km z důvodu vyskytu tularemie u uhynulého kusu zajíce polního. Toto ochrannmé pásmo zasahuje katastrální území Hodkovic nad Mohelkou, Petrašovic a Radsostína u Sychrova. Pozorovací doba je stanovena na 3 měsíce.


Dne 6. a 7.9.2014 pořádá naše MS ve spolupráci s OMSem Liberec - kynologickou komisí "Barvářské zkoušky honičů", při této příĺežitosti bude v sobotu oo 11:00 možnost ochutnat mysliveckou kuchyni stejně tak i v neděli od 11:do14:00 hodin.


Dne 29.3.2014 se konala výroční členská schůze našeho sdružení. Pozváni byli přítelé ze sousedních sdružení a obce. Myslím, že posezení bylo velmi přítelské, inspirativní a hlavně opět ještě více utužilo již tak nadstandardní spolupráci.


Předkládání léčiva bylo stanoveno na 21-22.2.2014 + 14 dnů ochranné hlůta
Předložení léčiva se dle nařízení SVS stanovilo /ve dnech od 19.2. do 12.3./Po dohodě s OMSy LK /Česká Lípa,Semily,Jablonec n/n a Liberec/ze dne 27.ledna 2014 se stanovil jednotný termín aplikace - víkend ve dnech 22. a 23. února 2014. Ochranná lhůta k požití zvěřiny je v trvání 21 dnů !!!


U příležitosti konání Barvářských zkoušek honičů bude dne 7.9.2013 od 11:00 pořádán den myslivecké kuchyně.

Vůdce Německého krátkosrstého ohaře pan Zbyněk Dostrašil úspěšně dne 31.8.2013 složil s touto fenou podzimní zkoušky v 1 ceně ziskem maximálního počtu bodů.
Gratulujeme a více v rubrice kynologie